Koszyk 0 x

Zwroty i reklamacje

Oferowany towar przez sklep internetowy Bolelslavia Ceramics nie posiada żadnych wad. Ceramika Bolesławiecka nie jest produktem masowym, wytwarzanym przez maszyny. Każdy z produktów wykonywany jest przez człowieka.
Pomiędzy ceramiką mogą występować drobne różnice w detalach, kształcie, wybarwieniu, rysunku dekoracji, co wynika z pracy człowieka nad każdym naczyniem.

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Klientowi będącemu Przedsiębiorcą nie przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 3. Wobec Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne lub prawne rzeczy sprzedanej, na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego.
 4. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:
  a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.
  Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
  b) żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
  Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
 5. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta drogą mailową lub pisemnie na adres Sprzedawcy.
 6. Składając reklamację Klient może skorzystać ze wzoru formularza reklamacji (pobierz tutaj), jednak nie jest to obowiązkowe.
 7. W przypadku składania reklamacji bez wykorzystania wzoru formularza reklamacji zaleca się podanie w zgłoszeniu reklamacyjnym co najmniej:
  a) imię, nazwisko, firma, NIP, adres do korespondencji i dane kontaktowe;
  b) informacje dotyczące daty zawarcia umowy wraz z potwierdzeniem jej zawarcia;
  c) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;
  d) żądanie dotyczące sposobu rozpoznania reklamacji.
 8. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 9. ZWROT TOWARU – odstąpienie od umowy sprzedaży:

  – Klient będący Konsumentem, który za pośrednictwem Sklepu internetowego zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
  – Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy poinformować nas o swojej decyzji poprzez wysłanie oświadczenia o odstąpieniu drogą mailową lub pisemnie na adres Sprzedawcy.
  – Następnie należy wysłać towar wraz z formularzem odstąpienia od umowy (pobierz tutaj) na adres: ul. Buforowa 68a/33, 52-131 Wrocław.
  – Zwracany towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniając brak uszkodzeń w trakcie transportu.
  – Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
  – Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.
  – Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy wskazał inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  – Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży przez konsumenta jest wyłączone w przypadku umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

X